Metodikos skyriaus vedėja

2018-10-04

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 1. planuoja Skyriaus darbą, koordinuoja bei paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, atsiskaito už Skyriaus veiklos rezultatus, užtikrina Skyriaus darbuotojų darbo drausmę;

 2. dalyvauja organizuojant Bibliotekos strateginio bei metinio veiklos plano rengimo, Bibliotekos veiklos analizės, atskaitomybės už veiklos rezultatus procesą, Bibliotekos metinių ir kitų su Skyriaus veikla susijusių ataskaitų savalaikį parengimą, pasirašymą, pateikimą suinteresuotoms institucijoms (Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešajai bibliotekai ir kt.);

 3. organizuoja metodines išvykas į Bibliotekos veiklos vietas savivaldybėje, tikrina, kontroliuoja bei koordinuoja ten dirbančių darbuotojų veiklą, teikia rekomendacijas veiklos tobulinimo bei darbo organizavimo klausimais;

 4. teikia pasiūlymus Bibliotekos direktorui metodinės veiklos bei darbo organizavimo tobulinimo klausimais, Bibliotekos filialų darbuotojams – veiklos ir darbo formų tobulinimo, inovacijų diegimo klausimais, metodinę pagalbą kitų savivaldybės bibliotekų specialistams, konsultuoja juos statistinių duomenų pateikimo Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) statistikos modulio klausimais;

 5. administruoja Bibliotekoje įdiegtą LIBIS statistikos modulį (pagal LIBIS/ Bibliotekų statistika/Vartotojo vadovą);

 6. rengia ir paveda parengti Skyriaus darbuotojams teisinių (įsakymų, taisyklių, tvarkos aprašų, instrukcijų, pareigybių aprašymų, nuostatų ir pan.), technologinių (darbo procesų aprašymų ir pan.) dokumentų, raštų į paklausimus projektus, metodines rekomendacijas (medžiagą, pranešimus), organizuoja bibliotekų gerosios patirties sklaidą;

 7. organizuoja ir planuoja Bibliotekos filialų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą (pradinius mokymus, stažuotes, pasitarimus, seminarus, konkursus, apžiūras, išvykas ir kt.), teikia siūlymus Bibliotekos direktoriui dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo;

 8. užtikrina informacijos apie naujus leidinius bibliotekininkystės tema, teisės aktų, susijusių su Bibliotekos veiklos organizavimu, pasikeitimus sklaidą, prižiūri, kad būtų laikomasi juose keliamų reikalavimų;

 9. užtikrina Bibliotekos filialų bibliotekinių procesų automatizavimo, informacinių technologijų ir Bibliotekos interneto svetainės administravimą: atnaujinimo ir/ar papildymo, informacijos sklaidos organizavimą;

 10. koordinuoja Bibliotekos darbuotojų atliekamus gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus, teikia statistinius duomenis Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, seka naudojimosi Bibliotekos elektroniniu katalogu statistiką;

 11. Bibliotekos direktoriui pavedus, dalyvauja Bibliotekos filialų fondo ar fondo dalies perdavimuose, patikrinimuose;

 12. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Bibliotekos organizuojamuose renginiuose, darbo grupių, komisijų darbe;

 13. atlieka Bibliotekos filialų teikiamų paslaugų kokybės ir kitus tyrimus, jų analizę ir apibendrinimą;

 14. bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, bei teikia jiems duomenis pagal Skyriaus kompetenciją;

 15. laiku ir kokybiškai vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei su Bibliotekos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Bibliotekos direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu tam, kad būtų įgyvendinti Bibliotekos ir Skyriaus tikslai.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos ir verslo administravimo, komunikacijos ir informacijos mokslų krypties išsilavinimą;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai; 

 3. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekinio ir informacinio darbo technologiją, bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus;

 4. būti susipažinęs su Bibliotekos darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis pagal vykdomas darbų rūšis;

 5. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų vadovaujamo ir ne trumpesnę kaip 3 metų metodinio/bibliotekinio darbo patirtį;

 6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (pagal Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą);

 8. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus, numatyti sprendimo būdu ir metodus.