Miesto filialo vedėja

2020-12-10

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 

 1. organizuoja bibliotekinę veiklą Bibliotekos Miesto filiale;
 2. numato Miesto filialo veiklos strategiją ir jos įgyvendinimo būdus, atsižvelgiant į gyventojų poreikius (suaugusiųjų ir vaikų);
 3. planuoja, analizuoja, apibendrina Miesto filialo veiklą (suaugusiųjų ir vaikų) ir nustatyta tvarka atsiskaito už veiklos rezultatus Metodikos skyriui, kitiems Bibliotekos skyriams, buhalterei ir Bibliotekos direktoriui;
 4. vienodai, be diskriminacijos, aptarnauja ir suteikia kokybiškas paslaugas visoms vartotojų grupėms ir visiems asmenims, nepažeidžiant pagrindinių laisvių ir lygiateisės prieigos prie žinių ir informacijos principų;
 5. vykdo Miesto filialo vartotojų registraciją (užpildo skaitytojo formuliarą, supažindina su naudojimosi biblioteka, kompiuteriais taisyklėmis, dokumentų fondu);
 6. konsultuoja ir padeda pasirinkti dokumentus, rasti informacijos šaltinius, PĮ LIBIS Skaitytojų posistemėje išduoda ir priima grąžinamus panaudai vartotojams dokumentus;
 7. suteikia prisijungimo kodus prie viešosios interneto prieigos, vykdo interneto vartotojų registraciją, esant reikalui, prieigą atjungia ar užblokuoja, suteikia reikiamą pagalbą ir konsultacijas dirbantiems prie kompiuterių;
 8. organizuoja knygnešių darbą, esant poreikiui, organizuoja tarpbibliotekinio abonemento paslaugų (TBA) teikimą;
 9. organizuoja gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus, teikia ataskaitą apie šiuos mokymus Metodikos skyriui;
 10. tvarko Miesto filialo dokumentų fondo priskirtą dalį (priima naujus dokumentus, sutikrina juos su lydraščiais, pildo Miesto filialo fondo bendrosios apskaitos knygą, atrenka iš fondo neaktualius, pasenusius turiniu, suplyšusius dokumentus, rengia nurašomų dokumentų sąrašus ir pateikia juos Bibliotekos Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriui, padaro atžymas inventorinėje knygoje);
 11. pildo nustatytas darbo apskaitos dokumentų formas (dienoraščius (apskaito skaitytojus, lankytojus, išduotį, bibliografines užklausas ir kitas teikiamas paslaugas), skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų spaudinių apskaitos knygas ir kt.), tvarko ir saugo Miesto filialo veiklos dokumentus;
 12. organizuoja Miesto filialo informacinę paieškos sistemą, dirba su PĮ LIBIS Skaitytojų aptarnavimo ir komplektavimo posistemėmis;
 13. organizuoja ir teikia mokamas paslaugas (skaitytojo bilietas), vykdo šių paslaugų apskaitą, pildo reikiamus dokumentus, atsiskaito Buhalterei už griežtos atskaitomybės kvitus, skaitytojų bilietus, rūpinasi tinkamu surinktų pinigų perdavimu į Bibliotekos kasą;
 14. renka kraštotyros medžiagą ir rengia kraštotyros darbus, palaiko ryšius su kraštiečiais;
 15. tyrinėja skaitytojų grupių skaitymo interesus, juos apibendrina, teikia pasiūlymus Metodikos skyriui, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriui dėl skaitytojų poreikių tenkinimo;
 16. rūpinasi Miesto filialo įvaizdžiu;
 17. rengia kultūrinius, edukacinius, informacijos sklaidos renginius, periodiškai apie juos patikslintą informaciją teikia Metodikos skyriui;
 18. organizuoja darbą su vartotojais skolininkais (primena, ragina, informuoja apie praleistus grąžinimo terminus, atlieka kitus veiksmus, reikalingus dokumentams į Bibliotekos fondus sugrąžinti);
 19. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, reikalinguose tiesioginėms pareigoms atlikti;
 20. rūpinasi ūkiniais Miesto filialo reikalais, užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą, dalyvauja Miesto bibliotekos fondo dalies perdavimuose, patikrinimuose;
 21. kaupia informaciją Miesto filialo veiklos reglamentavimo klausimais, taip pat kaupia ir saugo dokumentus pagal šios pareigybės kompetenciją;
 22. užtikrina švarą ir tvarką Miesto filialo patalpose;
 23. užtikrina gaisrinės saugos, darbų saugos, civilinės saugos reikalavimų laikymąsi Miesto filiale;
 24. laiku ir kokybiškai vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei su Miesto filialo funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, Bibliotekos direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu tam, kad būtų įgyvendinti Bibliotekos ir Miesto filialo tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį (socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą);
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
 3. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekinio ir informacinio darbo technologiją, bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus ir technologiją, renginių organizavimo metodiką;
 4. būti susipažinęs su duomenų bazių valdymu, Bibliotekos darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis pagal vykdomas darbų rūšis;
 5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. turėti minimalią kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (pagal Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą);
 7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus, numatyti sprendimo būdus ir metodus.